Warning: Creating default object from empty value in /openmind/wp-content/plugins/template-core/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Statut - Fundacja Open Mind

Statut

Statut Fundacji OPEN MIND

3.07.2013 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 

1.       Fundacja pod nazwą Fundacja OPEN MIND, ustanowiona przez:

– Wioletę Król, zwaną dalej Fundatorką w dniu 08.08.2012 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Osipacz w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Walerego Sławka 3/1, działa na podstawie przepisów prawa polskiego tj. ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U.96.873) oraz niniejszego statutu.

2.         Fundacja jest organizacją apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją i poszanowaniem dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej.

3.         Nazwa, logo oraz witryna internetowa Fundacji stanowią jej własność i nie mogą być przejęte oraz w inny sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną bez zgody Zarządu Fundacji.

 

§2

 

1.       Fundacja ma osobowość prawną.

2.       Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§3

 

1.       Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

2.       Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.       Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5.       Fundacja może tworzyć oddziały terenowe Fundacji na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

6.       Oddziały terenowe Fundacji nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i podlegają pod Zarząd Fundacji.

II. Cele i Przedmiot działalności

 

§4

 

Podstawowym celem Fundacji jest działalność na rzecz kreatywności i innowacji, a w szczególności:

1.         Działalność rozwijająca budowanie społeczeństwa kreatywnego.

2.         Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej i ekonomicznej.

3.         Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w oparciu o design, innowacje, przedsięwzięcia kulturotwórcze i artystyczne.

4.         Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

5.         Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych.

6.         Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze i społecznego w nią zaangażowania.

7.         Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej.

8.         Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

9.         Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego): nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

10.     Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

11.     Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie.

12.     Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

13.     Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich rozwiązań.

14.     Działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15.     Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

16.     Budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć.

17.     Wspieranie młodych talentów.

18.     Promocja i organizacja wolontariatu.

19.     Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

20.     Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

21.     Działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

22.     Ochrona i promocja zdrowia.

23.     Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

24.     Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

25.     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

26.     Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

27.     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

28.     Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

29.     Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.

30.     Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

31.     Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

 

§5

 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działalność nieodpłatną, której przedmiotem jest:

1.         Promowanie wartościowych wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, społecznych.

2.         Organizowanie i promowanie wartościowych wydarzeń biznesowych w ramach wspierania rozwoju i promocji przedsiębiorczości.

3.         Wspieranie i promocja twórców, artystów, projektantów i designerów.

4.         Organizowanie warsztatów, konkursów, wystaw, spotkań, festiwali i innych imprez kulturalnych i artystycznych, w tym imprez o charakterze masowym.

5.         Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, konferencji, dyskusji.

6.         Organizowanie wypoczynku w formie kolonii, obozów, warsztatów.

7.         Prowadzenie kursów i warsztatów edukacyjnych.

8.         Stwarzanie możliwości rozwoju talentu twórców m.in. poprzez umożliwienie im występów, prezentację dorobku na znaczących imprezach o charakterze kulturalnym, artystycznym i biznesowym.

9.         Opiekę artystyczną oraz nad młodymi wykonawcami, artystami, projektantami.

10.     Kreowanie na terenie Polski, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, biznesowych o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym.

11.     Promocję organizowanych i wspieranych wydarzeń, kulturalnych za pośrednictwem mediów.

12.     Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej.

13.     Pozyskiwanie środków materialnych na swoje cele statutowe.

14.     Działalność wydawnicza.

15.     Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami służby Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w celach działania Fundacji.

16.     Prowadzenie poradnictwa.

17.     Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami Fundacji.

18.     Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i studenckimi.

19.     Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.

20.     Finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

21.     Gromadzenie oraz rozpowszechnianie dokumentacji i informacji dotyczących osób, instytucji, wydarzeń związanych ze sztuką, designem, edukacją, oświatą, szeroko pojętą przedsiębiorczością i innymi pokrewnymi dziedzinami.

22.     Przyznawanie stypendiów dla młodych twórców i projektantów.

23.     Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

24.     Wielkozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

25.     Edukacja i promocja kultury i sztuki, wspierająca środowiska twórcze oraz kształtująca światłych i wrażliwych odbiorców.

26.     Edukacja w zakresie designu i architektury, innowacji i kreatywności a także o dziedzinach powiązanych mających wpływ na otaczającą nas przestrzeń oraz rozwój cywilizacji.

27.     Edukacja ekologiczna i ekonomiczna.

28.     Edukacja i promocja designu, architektury, ochrony dóbr kultury i tradycji,

29.     Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

30.     Organizowanie zajęć, warsztatów artystycznych, spotkań i imprez kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

31.     Rozwijanie inicjatyw zmierzających do samorealizacji w organizowaniu, prowadzeniu i wspieraniu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, dla środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, w tym również poprzez organizację imprez masowych, koncertów, festiwali, warsztatów, form teatralnych i innych, w których dzieci, młodzież i dorośli mogą wykazać się zaangażowaniem, talentem i samodzielnością, wspierających jednocześnie międzypokoleniową wymianę myśli i doświadczeń.

32.     Promocję dobrych praktyk.

 

§6

 

Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność odpłatną, której przedmiotem jest:

1.       Organizowanie konferencji.

2.       Organizowanie szkoleń.

3.       Usługi doradcze.

4.       Usługi copywriterskie.

5.       Organizowanie imprez tematycznych.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

 

§7

 

1.         Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorka przeznacza kwotę 500 zł (pięćset złotych), stanowiącą fundusz założycielski Fundacji, na który składa się wpłata gotówkowa Fundatorki.

2.         Dochodami Fundacji są w szczególności:

a.  darowizny, spadki, zapisy,

b. dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne,

c.  dochody ze zbiórek publicznych,

d. środki pochodzące z emisji obligacji,

e.  środki pochodzące od sponsorów,

f.   dochody z działalności odpłatnej,

g.  wpływy z majątku Fundacji,

h. środki pozyskiwane z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych,

i.    dochody z innych źródeł prawnie dozwolonych.

3.       Majątek Fundacji stanowić będzie ponadto mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§8

 

1.       Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i papierach wartościowych oraz kasie Fundacji.

2.       Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych celów Fundacji.

3.       Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczona są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 

§9

 

1.         Fundacja prowadzi księgowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

IV. Władze Fundacji

 

§10

 

1.       Władzami fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

2.       Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

3.       Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji i pełnić w nim dowolną funkcje.

 

 

V. Rada Fundacji

 

§11

 

1.         Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.         Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.

§12

 

1.       Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

2.       W przypadku odwołania wszystkich członków Rady Fundacji lub jednoczesnej rezygnacji ze stanowiska jej nowy skład wybiera Fundator lub jego pełnomocnik.

3.       Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia członkostwa lub śmierci członka Rady.

4.       Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego funkcje pełni wiceprzewodniczący.

5.       Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.

 

§13

 

1.      Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2.      Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

3.      W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji lub inne zaproszone przez nią osoby.

 

§14

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.       Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

2.       Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom

zarządu absolutorium.

3.       Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

4.       Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§15

 

Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest upoważniona do:

1.       Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2.       Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

V. Zarząd Fundacji

 

§16

 

1.         Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.         Zarząd Fundacji składa się z jednego do sześciu członków powoływanych decyzją Rady Fundacji na pięcioletnią kadencję.

3.         Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.         Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

5.         Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch wiceprezesów.

 

§17

 

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1.       Reprezentowanie fundacji na zewnątrz.

2.       Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

3.       Uchwalanie regulaminów.

4.       Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

5.       Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

6.       Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

7.       Uchwalanie zmian statutu Fundacji.

8.       Powoływanie oddziałów terenowych Fundacji.

9.       Powoływanie i odwoływanie członków zarządu.

 

§18

 

1.         Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2.         Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3.         O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

4.         Zarząd co roku, w terminach określonych przez Ustawę o pożytku publicznym, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

VI. Sposób reprezentacji

 

§19

 

1.       Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.       Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.

3.       Oświadczenia w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§20

 

1.         Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

2.         Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§21

 

1.         O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałych po likwidacji Fundacji decyduje Rada, podejmując stosowną Uchwałę, z zastrzeżeniem, że środki zostaną przeznaczone na cele określone w statucie.