Matematyka – królowa nauk oraz świat przyrodniczych odkryć ze szczyptą nowych technologii, ekseprymentów i ekologicznych wyzwań. Projekt  "Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań" nabiera tempa. Młodzi adepci pod okiem ekspertów i nauczycieli podejmą wyzwanie i wspólnie  przechodzą przez cykl zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych przeprowadzonych na podstawie autorskich  konsektów powstałych w pierwszej części projektu.

 

Harmonogram zajęc pozaszkolnych KLIKNIJ TUTAJ

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych KLIKNIJ TUTAJ

 

Eko-eksperyment! w swoim głównym założeniu wspomaga nauczycieli i uczniów szkół średnich biorących udział w projekcie w procesie nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie pracują w oparciu o stworzone przez zespół specjalistów konspekty nauczania. Narzędziem pobudzającym zainteresowanie i zrozumienie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest m.in.proponowana przez prowadzących forma zajęć. Oprata na eksperymencie i doświadczaniu, rozwijaniu umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w parktyce. Aktywne wprowadzenie do pracy narzędzi TIK, które we współczesnym świecie zajmują determinujące miejsce. Wykorzystanie podczas zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych drukarek 3D, komputów, tablic interaktywnych – także stanowi ciekawe dla młodzieży narzędzia wspierające pracę i naukę.

Projekt służy zapewnieniu uczniom, jak i nauczycielom nowych kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, ekologii i gospodarki obiegowej z jednoczesnym wykorzystaniem wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Umożliwia wzbogacenie posiadanej wiedzy i umiejętności, które w efekcie domina przekładać się będą na osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Umożliwiają także nabycie kompetencji oczekiwanych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Pięć wrocławskich szkół w ramach projektu otrzymało drukarki 3D i tablice multimedialne wykorzystywane podczas zajęć z zakresu matematyki, fizyki, biologii i chemii. Uczestniczący w projekcie nauczyciele wzięli udział w szkoleniach przygotowujących ich do pracy z zaplanowanymi narzędziami TIK w oparciu o konspety opracowane na potrzeby przeprowadzenia zadania. Dzięki temu realizacja zajęć daje młodzieży możliwość poznania modelowania 3D, wykorzystywania w prac przydatnych aplikacji i wielu zaskakujących i prostych materiałów obecnych w naszym życiu codziennym, a pokazujących jak wykorzystać posiadana wiedzę w praktyce.Opracowane scenariusze i formy pracy nie tylko skoncentrowane są na wzbogaceniu zasobów wiedzy. Ważnym założeniem jest także umożliwienie dostępu do różnych form edukacji i zachęcenie do aktywności uczniów wskazanych szkół, bez względu na poziom wiedzy i umiejętności, ograniczenia związane z sytuacją ekonomiczną czy też naturalnymi ograniczeniami wynikającymi z niepełnospawności. Ważnym aspektem pracy jest pokazanie jak praca w grupie wpływa na indywidualny rozwój jednocześnie kształtuje i rozwija zespołowe kompetencje społeczne, buduje wzajemny szacunek, zrozumienie dla naszej różnorodności i ograniczeń. Służy współdziałaniu, wymianie wiedzy, doświadczenia, pokazaniu, że razem możemy więcej i skuteczniej przy jednoczesnym wspieraniu naturalnego podziału ról odpowiedzialności w zespole. Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania metod aktywnych w procesie pracy z młodzieżą prezentowało narzędzia wspierające uczniów w rozwijaniu umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, działania kreatywnego i innowacyjne, gologicznego myślenia. Było okazją do przybliżenia technik motywacyjnych dla uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w szkołach uzupełniane są zajęciami pozaszkolnymi prowadzonymi w CRZ Krzywy Komin we Wrocławiu. Tutaj wyłoniony zespół specjalistów rozszerza zakres prowadzonych działań. Zajęcia pozaszkolne realizowane są w obiekcie całkowicie dostosowanym dla osób z niepełnisprawnościami ruchowowymi. Ponadto materiały marytoryczne pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowane dla uczniów  uwzględniają potrzeby osób niedowidzących. Odpowiednio dobrana czcionka, skompresowane grafiki i zdjęcia. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego

Działania w projekcie:

 1. Opracowanie 54 konspektów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (SPG) oraz 54 skryptów dla uczniów, opartych na konspektach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
 2. Wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w narzędzia TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w szkołach. W ramach projektu planuje się zakupić narzędzia TIK w formie drukarek 3D – po jednej dla każdej z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia, objętych realizacją projektu. Zakupywany sprzęt jest zgodny ze wykazem pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, zatwierdzonych przez MEN.
 3. Przeszkolenie 22 nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
  i wyposażenie ich w dedykowane konspekty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 4. Przeprowadzenie eksperymentalnych zajęć w obszarze zdobywania kompetencji kluczowych dla rynku pracy, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekologii, gospodarki obiegowej, umiejętności logicznego myślenia, działania kreatywnego i innowacyjnego)

 

Grupa docelowa:
890 uczniów klas I-III i 22 nauczycieli 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia (Liceum Ogólnokształcące nr XV, Technikum  nr 15, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół Logistycznych)


Realizator projektu:
Lider projektu: Fundacja Open Mind.

Gmina Wrocław jest partnerem projektu, zadania są realizowane przez Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł
 • Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł
 • Wkład własny: 42 927 zł


Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.
 • Wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2019 r. 


Kontakt:

 • Lider:
  Fundacja OPEN MIND / ul. Średzka 39a/454-001 50-207 Wrocław
  e-mail: wioletakrol@fundacjaopenmind.pl  www.fundacjaopenmind.pl
 • Partner
  Gmina  Wrocław / Dział Strategii Środowiskowych i Edukacji Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
  Departament Zrównoważonego Rozwoju – Urząd Miejski Wrocławia
  ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/