INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

na dostarczenie materiałów zużywalnych  dedykowanych do obsługi nowych drukarek 3D „ZMORPH VX Printing Set” w ramach projektu pt.

„Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”.

Oferty spełniające warunki „Zapytania ofertowego nr 2/2018” z dnia 18.08.2018 r. złożyły następujące firmy:

  1. CORO Technology Tomasz Kiełbasa
  2. ATMAT Sp. z o.o.
  3. ZMORPH S.A.

Największa ilość punktów uzyskała firma ZMorph S.A., która złożyła ofertę w dniu 27.08.2018 r. na kwotę: 65 559,00 zł brutto

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego

Grupa docelowa: 890 uczniów klas I-III i 22 nauczycieli 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia (Liceum Ogólnokształcące nr XV, Technikum  nr 15, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół Logistycznych)

 

Zamawiający na niniejszy zakup otrzymał dofinansowanie a podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Realizator projektu:

Lider projektu: Fundacja Open Mind.

Partner projektu: Gmina Wrocław, Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

• Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł

• Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł

• Wkład własny: 42 927 zł

Termin realizacji:

• Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.

• Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.

Kontakt:

• Lider:

Fundacja OPEN MIND / ul. Średzka 39a/454-001 50-207 Wrocław

e-mail: wioletakrol@fundacjaopenmind.pl  www.fundacjaopenmind.pl

• Partner

Gmina  Wrocław / Dział Strategii Środowiskowych i Edukacji Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

Departament Zrównoważonego Rozwoju – Urząd Miejski Wrocławia

ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/