Wybór oferenta www

INFORMACJA O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na dostarczenie 5 drukarek 3 D w ramach projektu

„Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Oferta firmy Zmorph S.A. wpłynęła 12.04.2018. Cena oferty 69 925,50 brutto

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego

Grupa docelowa:
890 uczniów klas I-III i 22 nauczycieli 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia (Liceum Ogólnokształcące nr XV, Technikum  nr 15, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół Logistycznych)

Realizator projektu:
Lider projektu: Fundacja Open Mind.

Partner projektu: Gmina Wrocław, Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł
 • Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł
 • Wkład własny: 42 927 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.

Kontakt:

 • Lider:
  Fundacja OPEN MIND / ul. Średzka 39a/454-001 50-207 Wrocław
  e-mail: wioletakrol@fundacjaopenmind.pl  www.fundacjaopenmind.pl
 • Partner
  Gmina  Wrocław / Dział Strategii Środowiskowych i Edukacji Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
  Departament Zrównoważonego Rozwoju – Urząd Miejski Wrocławia
  ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/